Drevárska sekcia

drevárska sekcia

Prvotní spracovatelia dreva

Členovia Drevárskej sekcie ZSD SR sú predovšetkým spracovatelia ihličnatej piliarskej guľatiny. Ich strategickým partnerom sú Lesy SR, š. p., s ktorým sa snažia vytvoriť transparentné a spravodlivé podmienky v obchode s drevnou hmotou pre všetky spracovateľské subjekty na Slovensku. DS ZSD SR sa snaží o zviditeľnenie problémov v drevospracujúcom priemysle napr. aj prostredníctvom intenzívnej medializácie a obnovením komunikácie s relevantnými subjektmi. DS ZSD SR sa veľmi aktívne podieľa na práci Rady ministra pre lesníctvo a drevospracujúci priemysel, ako aj Koordinačnej rady Akčného plánu Národného programu využitia dreva Slovenskej republiky. Členské spoločnosti DS ZSD SR sa riadia „Etickým kódexom člena DS ZSD SR“.

Etický kódex členov DS ZSD SR

 • Každý z členov ctí princípy spoločného postupu v konaní voči strategickým partnerom, na ktorom sa DS ZSD SR dohodne a zásadovosť v ich dodržiavaní
 • Každý z členov súhlasí s tým, že objem dodávok dreva od LESY SR, š.p. členom DS ZSD SR bude prerozdelený členom DS ZSD SR tak, aby každý člen dosiahol rovnaký percentuálny podiel dodávok dreva z LESY SR, š.p. voči celkovému reálnemu porezu z predchádzajúceho roka.
 • Každý z členov dodržuje Stanovy ZSD SR a plní povinnosti člena voči ZSD SR
 • Každý z členov ctí pravidlo priamosti a úprimnosti navzájom
 • Každý z členov presadzuje otvorenosť a diskusiu navzájom
 • Každý z členov sa riadi vzájomnou dôverou a úctou ku kolegom z DS ZSD SR
 • Každý z členov zachováva dôvernosť informácií
 • Každý z členov dbá o dobré meno ZSD SR a ochraňuje ho
 • Každý z členov preukázateľne dodržuje pravidlá obchodovania s drevom ako s nedostatkovou surovinou
  1. vlastné spracovanie
  2. ponúknutie na vnútornom trhu SR
  3. export ako posledné riešenie
 • Každý z členov dodržiava Etický kódex, ktorý je záväzný a je podmienkou pre prijatie za člena DS ZSD SR. Jeho porušenie je dôvodom na skončenie členstva v DS ZSD SR

Zoznam členských spoločností drevárskej sekcie ZSD SR