Priority zväzu

PRIORITY ZVÄZU

 • spoločné nákupy vybraných materiálov a služieb
 • obhajovanie spoločných záujmov svojich členov a presadzovanie ich záujmov voči orgánom štátnej správy, územným a iným orgánom a organizáciám
 • obchodná, ekonomická a spoločenská propagácia odvetvia a v tuzemsku i v zahraničí
 • poskytovanie členom odborné, informačné, analytické, konzultačné, právne, poradenské a ďalšie služby
 • sledovanie a uľahčenie materiálového toku medzi podnikmi odvetvia
 • nadväzovanie vzťahov s podobnými organizáciami v zahraničí a to v oblasti odbornej i komerčnej
 • informovanie v masmédiách a nových poznatkoch v ekológii, nových technológiách, ocertifikácii a o aktivitách Zväzu
 • koncipovanie podmienok v oblasti exportu , finančnej a úverovej politiky, platobných podmienok antidumpingu
 • pripomienkovanie daňových, poisťovacích a ekologických zákonov
 • spolupráca pri tvorbe a novelizácii všetkých druhov dôležitých zákonov a právnych predpisov, súvisiacich s predmetom podnikania členskej základne
 • pripomienkovanie zákonov a opatrení týkajúcich sa odvetvia spracovania dreva

dosky

 • v oblasti pracovno-právnej a sociálnej uzatváranie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, vrátane väzieb na mzdovú reguláciu a novo – zavádzané dôchodkové pripoistenie
 • organizovanie spoločných krokov proti nekalej súťaži
 • vypracovanie koncepcie odborného školstva v oblasti spracovania dreva, zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácie pracovníkov odvetvia
 • sústreďovanie, analyzovanie, spracovávanie a rozširovanie dôležitých poznatkov a osvedčených skúseností z činnosti svojich členov
 • sledovanie vybraných hospodárskych údajov, charakterizujúcich postavenie a ekonomickú silu odvetvia spracovania dreva vo vzťahu k tuzemsku a zahraničiu, v rozsahu štandardných štatistík, používaných v krajinách EÚ
 • prerokovávať a ovplyvňovať stratégiu technického a investičného rozvoja slovenského drevospracujúceho priemyslu
 • koordinovanie spoločných postupov v oblasti rozhodujúcich surovinových a energetických vstupov a výstupov
 • organizovať cestou výborov a sekcií tematické konferencie a semináre, spoločné výstavy a zahraničné misie
 • vytvorenie informačného centra podľa stanoveného rozsahu navonok a pre členov
 • ochrana a podpora zdravia
 • podpora vzdelávania
 • podpora vedy a výskumu