ZSDSR ZSDSR
ZSDSR

 

Hlavný partner ZSD SR

 

Partneri ZSD SR

 

 

 

Sekcia drevostavieb ZSD SR

 

 

Činnosť a ciele sekcie

 

 

Ciele sekcie

 

 • zastupovať záujmy všetkých členských spoločností Sekcie drevostavieb (SD) ZSD SR
 • intenzívne podporovať a presadzovať rozvoj finalizácie drevnej hmoty v stavebno – stolárskych výrobkoch a obytných domoch na báze dreva
 • napomáhať zlepšovanie podmienok podnikania v drevárskom a stavebnom priemysle a vytvárať priaznivé podnikateľské prostredie
 • vytvárať pozitívny obraz o slovenských výrobcoch domov na báze dreva a ochraňovať ich záujmy voči zahraničnej konkurencii
 • rozvíjať spoluprácu so strednými i vysokými školami a pozitívne ovplyvňovať proces odborného vzdelávania a prípravy kvalifikovanej pracovnej sily
 • v spolupráci s ostanými relevantnými sekciami ZSD SR zlepšiť vzájomnú spoluprácu a poznanie sa firiem
 • presadzovať zmenu legislatívy, ktorá bráni rozvoju bytovej výstavby domov na báze dreva


 

Činnosť sekcie

 

 • pravidelné stretávanie členov SD ZSD SR na zasadnutiach a riešenie aktuálnych otázok členských spoločností
 • vydávanie komerčných letákov na podporu rozvoja individuálnej bytovej výstavby domov na báze dreva
 • organizovanie a účasť na seminároch a konferenciách s témou drevostavby a marketing drevostavieb
 • aktívna spolupráca s iniciatívou proHolz / proLignum
 • aktívna komunikácia so strednými a vysokými školami
 • organizovanie a podpora domácich i zahraničných výstav s tematikou drevostavby
 • podpora PR a marketingu členských spoločností, vydávanie spoločných bulletinov a katalógov členov SD ZSD SR smerom k spotrebiteľskej verejnosti