ETICKÝ KÓDEX

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky

1997 – 2017
20 rokov pre drevo

 • Dobrovoľné združenie podnikateľských subjektov, ktorých hlavnou činnosťou je spracovanie dreva, výroba produktov na báze dreva, dodávky technológií a materiálov pre spracovanie dreva a predaj výrobkov na báze dreva
 • Podporuje skvalitňovanie podnikateľského prostredia drevárskych a nábytkárskych podnikateľských subjektov
 • Organizuje odborné konferencie, semináre, účasť na renomovaných veľtrhoch a výstavách
 • Podporuje čo najvyššiu finalizáciu dreva na Slovensku
 • Podieľa sa na príprave a realizácii koncepcií a vízií pre využitie potenciálu dreva v domácich podmienkach
 • Prispieva ku skvalitneniu stredného odborného vzdelania i vysokoškolského štúdia v drevárskych a nábytkárskych odboroch
 • Zastrešuje celé spektrum drevárskych a nábytkárskych podnikateľských činností
 • Reprezentuje slovenské podnikateľské subjekty v zahraničí
  Organizuje a podporuje mediálne kampane na prospech dobrého mena DREVA

Etický kódex člena ZSD SR

 • Každý z členov dodržuje Stanovy ZSD SR a plní povinnosti člena voči ZSD SR
 • Každý z členov ctí etické princípy čestného podnikania a zásadovosť v ich dodržiavaní
 • Každý z členov ctí pravidlo priamosti, otvorenosti riadi sa vzájomnou dôverou a úctou ku kolegom zo ZSD SR
 • Každý z členov zachováva dôvernosť informácií
 • Každý z členov dbá o dobré meno ZSD SR a ochraňuje ho
 • Každý z členov dodržiava Etický kódex, ktorý je záväzný a je podmienkou pre prijatie za člena ZSD SR. Jeho porušenie je dôvodom na skončenie členstva v ZSD SR

Stiahni button