O zväze

O zväze

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) je dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov na úrovni majiteľov – konateľov spoločností. Je riadnym členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a ABF Slovakia – Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva.

komoda

ZSD SR založilo v roku 1997 šestnásť (16) zakladajúcich spoločností a v súčasnosti združuje ZSD SR viac ako 100 členských spoločností. Všetky súčasné členské spoločnosti ZSD SR sú predstaviteľmi odvetvia spracovania dreva alebo príbuzných odvetví (výrobné alebo obchodné spoločnosti), alebo predstavujú vedecko-výskumný potenciál, svojou činnosťou neznečisťujú životné prostredie a vyvíjajú množstvo proexportných aktivít.

Odborné sekcie ZSD SR:
Drevárska sekcia (DS) ZSD SR,
Nábytkárska sekcia (NS) ZSD SR,
Sekcia dodávateľov technológií a materiálov (SDTM) ZSD SR,
Sekcia drevostavieb (SD) ZSD SR,
Sekcia obchodníkov so slovenským nábytkom (SOSN) ZSD SR.

Členstvo v nadstavbových organizáciách:
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ),  www.ruzsr.sk 
ABF Slovakia – Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva,  www.abfslovakia.sk
Európska federácia výrobcov strojov pre spracovanie dreva (EUMABOIS) s výkonným sídlom v Milanofiori, (www.eumabois.com),
Európsky zväz výrobcov drevostavieb, EFV

 

ČINNOSŤ ZVÄZU

Cieľom Zväzu je vykonávať činnosti v prospech odborných, hospodárskych, právnych a spoločenských záujmov svojich členov, zastupovať ich vo vzťahu k odborárom a ostatným zamestnávateľským zväzom, vláde, parlamentu, zväzom v zahraničí a iným právnickým a fyzickým osobám.

STANOVY ZSD SR

Zväz je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a plne samostatná zamestnávateľská organizácia. Združuje právnické a fyzické podnikateľské subjekty z oblasti spracovania dreva a príbuzných odvetví, prípadne ďalšie právnické a fyzické osoby (viď zákon 83/90 Zb.).
Stanovy vymedzujú charakter, postavenie, programové ciele, úlohy a zásady organizácie Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky.                  

STANOVY ZSD SR VVS 1-2200 90-471-8

PREDSTAVENSTVO

Predstavenstvo zväzu riadi činnosť medzi zasadnutiami valného zhromaždenia, Štatutárnym zástupcom zväzu je prezident.

Členovia predstavenstva zväzu na roky 2024 až 2025:

 1. PhDr. Peter Zemaník,  prezident a GS ZSD SR
 2. Ing. Milan Benco, TATRA TIMBER Logistik, a.s. Banská Bystrica, predseda DS ZSD SR
 3. Mgr. Michal Blizniak, Hranipex, a.s., predseda NS ZSD SR, 
 4. Ing. Roman Chovanec, EXCELLENT CD, s. r. o., Zvolen, predseda SDTM ZSD SR
 5. Mgr. Ľuboš Kolesár, ZELENÁ STAVBA, s. r. o., Košice, predseda SD ZSD SR
 6. Ing. Kvetoslava Dedinská, D-NÁBYTOK ING. KVETOSLAVA DEDINSKÁ, Lučenec, predsedníčka SOSN ZSD SR
 7. Ing. Anton Minďaš, KOLBACH, s. r. o., Studenec
 8. Igor Patráš, jr., Trendwood – twd, s. r. o., Banská Bystrica,
 9. Ing. Pavol Varga, LESAGRO, s. r. o., Pravenec
 10. Ing. Pavol Král, KRÁL, s.r.o., Žilina, predseda SDTM
 11. Ing. Ivana Pittnerová, IDEA NÁBYTOK, Ing. Ivana Pittnerová, Nitra
 12. Ing. Ingrid Benčová, Rettenmeier Tatra Timber, s r. o., Liptovský Hrádok, ;
 13. Ing. Ivan Julínek, SEDIR Konštrukcie, a. s., Nové Zámky
 14. Jozef Gomola, EDEN HAUS, s. r. o., Piešťany
 15. Marian Podhorský, DREVODOM ŽILINA, s. r. o., Žilina

Do právomoci predstavenstva zväzu patrí:

• zvoláva valné zhromaždenie, rozpracováva jeho návrhy a zabezpečuje ich realizáciu
• pre vlastnú potrebu vytvára podpisový poriadok, v rámci ktorého určuje podpisové kompetencie pri hospodárení s finančnými prostriedkami zväzu
• predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti za uplynulý rok a návrh programového vyhlásenia
• po prerokovaní v dozornej rade predkladá valnému zhromaždeniu účtovnú závierku za uplynulý rok a návrh nového rozpočtu a návrh výšky členského príspevku
• menuje a odvoláva generálneho sekretára a stanovuje jeho výšku platu
• usiluje o zmier pri kolízii záujmov jednotlivých členov s plánovaným postupom zväzu
• zvoláva z vlastnej iniciatívy alebo na návrh vedenia sekcie, dozornej rady alebo najmenej piatich členov zväzu mimoriadne valné zhromaždenie
• rozhoduje o prijatí nových členov zväzu a o zrušení členstva
• menuje predsedov a členov výborov okrem organizačného výboru.
• členstvo v predstavenstve je nezastupiteľné pri hlasovaní

DOZORNÁ RADA

 

Členovia dozornej rady na roky 2024 až 2025.

Ing. Igor Patráš,  Trendwood – twd, s. r. o., Banská Bystrica,

Ing. Jozef Zajko, IDONA, s.r.o., Bánovce nad Bebravou,

Ing. Jaroslava Königová, J-STROM, s. r. o. Myjava

Ing. Daniel Huliak, KRONOSPAN, s. r. o., Zvolen

Ing. Rudolf Knut, JK Slovakia NÍZKOENERGETICKÉ MONTOVANÉ STAVBY, Lipany

Činnosť dozornej rady

• vyjadruje sa k návrhu účtovnej závierky a k návrhu rozpočtu zväzu
• dohliada na finančné hospodárenie zväzu
• predseda dozornej rady alebo ním poverený člen dozornej rady, má právo zúčastniť sa zasadnutia predstavenstva.
• dozorná rada má právo zvolať mimoriadne zasadnutie predstavenstva, ako i mimoriadne valné zhromaždenie
• pre svoju potrebu vydáva rokovací poriadok dozornej rady
• má právo kontrolovať plnenie prijatých uznesení predstavenstva

SEKRETARIÁT

Kontakt:

Zväz spracovateľov dreva SR
T. G. Masaryka 24
960 53 ZVOLEN
tel.: +421 45 5330 278
mobil.: +421 918 474 987

• PhDr. Peter Zemaník – prezident, peter.zemanik@zsdsr.sk 

• Ing. Zuzana Gaffová, gaffova@zsdsr.sk, gaffova@zsdsr.sk

O zväze

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) je dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov na úrovni majiteľov – konateľov spoločností. Je riadnym členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a ABF Slovakia – Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva.

komoda

ZSD SR založilo v roku 1997 šestnásť (16) zakladajúcich spoločností a v súčasnosti združuje ZSD SR viac ako 100 členských spoločností. Všetky súčasné členské spoločnosti ZSD SR sú predstaviteľmi odvetvia spracovania dreva alebo príbuzných odvetví (výrobné alebo obchodné spoločnosti), alebo predstavujú vedecko-výskumný potenciál, svojou činnosťou neznečisťujú životné prostredie a vyvíjajú množstvo proexportných aktivít.

Odborné sekcie ZSD SR:
Drevárska sekcia (DS) ZSD SR,
Nábytkárska sekcia (NS) ZSD SR,
Sekcia dodávateľov technológií a materiálov (SDTM) ZSD SR,
Sekcia drevostavieb (SD) ZSD SR,
Sekcia obchodníkov so slovenským nábytkom (SOSN) ZSD SR.

Členstvo v nadstavbových organizáciách:
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ),  www.ruzsr.sk 
ABF Slovakia – Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva,  www.abfslovakia.sk
Európska federácia výrobcov strojov pre spracovanie dreva (EUMABOIS) s výkonným sídlom v Milanofiori, (www.eumabois.com),
Európsky zväz výrobcov drevostavieb, EFV

 

ČINNOSŤ ZVÄZU

Cieľom Zväzu je vykonávať činnosti v prospech odborných, hospodárskych, právnych a spoločenských záujmov svojich členov, zastupovať ich vo vzťahu k odborárom a ostatným zamestnávateľským zväzom, vláde, parlamentu, zväzom v zahraničí a iným právnickým a fyzickým osobám.

STANOVY ZSD SR

Zväz je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a plne samostatná zamestnávateľská organizácia. Združuje právnické a fyzické podnikateľské subjekty z oblasti spracovania dreva a príbuzných odvetví, prípadne ďalšie právnické a fyzické osoby (viď zákon 83/90 Zb.).
Stanovy vymedzujú charakter, postavenie, programové ciele, úlohy a zásady organizácie Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky.                  

STANOVY ZSD SR VVS 1-2200 90-471-8

PREDSTAVENSTVO

Predstavenstvo zväzu riadi činnosť medzi zasadnutiami valného zhromaždenia, Štatutárnym zástupcom zväzu je prezident.

Členovia predstavenstva zväzu na roky 2024 až 2025:

 1. PhDr. Peter Zemaník,  prezident a GS ZSD SR
 2. Ing. Milan Benco, TATRA TIMBER Logistik, a.s. Banská Bystrica, predseda DS ZSD SR
 3. Mgr. Michal Blizniak, Hranipex, a.s., predseda NS ZSD SR, 
 4. Ing. Roman Chovanec, EXCELLENT CD, s. r. o., Zvolen, predseda SDTM ZSD SR
 5. Mgr. Ľuboš Kolesár, ZELENÁ STAVBA, s. r. o., Košice, predseda SD ZSD SR
 6. Ing. Kvetoslava Dedinská, D-NÁBYTOK ING. KVETOSLAVA DEDINSKÁ, Lučenec, predsedníčka SOSN ZSD SR
 7. Ing. Anton Minďaš, KOLBACH, s. r. o., Studenec
 8. Igor Patráš, jr., Trendwood – twd, s. r. o., Banská Bystrica,
 9. Ing. Pavol Varga, LESAGRO, s. r. o., Pravenec
 10. Ing. Pavol Král, KRÁL, s.r.o., Žilina, predseda SDTM
 11. Ing. Ivana Pittnerová, IDEA NÁBYTOK, Ing. Ivana Pittnerová, Nitra
 12. Ing. Ingrid Benčová, Rettenmeier Tatra Timber, s r. o., Liptovský Hrádok, ;
 13. Ing. Ivan Julínek, SEDIR Konštrukcie, a. s., Nové Zámky
 14. Jozef Gomola, EDEN HAUS, s. r. o., Piešťany
 15. Marian Podhorský, DREVODOM ŽILINA, s. r. o., Žilina

Do právomoci predstavenstva zväzu patrí:

• zvoláva valné zhromaždenie, rozpracováva jeho návrhy a zabezpečuje ich realizáciu
• pre vlastnú potrebu vytvára podpisový poriadok, v rámci ktorého určuje podpisové kompetencie pri hospodárení s finančnými prostriedkami zväzu
• predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti za uplynulý rok a návrh programového vyhlásenia
• po prerokovaní v dozornej rade predkladá valnému zhromaždeniu účtovnú závierku za uplynulý rok a návrh nového rozpočtu a návrh výšky členského príspevku
• menuje a odvoláva generálneho sekretára a stanovuje jeho výšku platu
• usiluje o zmier pri kolízii záujmov jednotlivých členov s plánovaným postupom zväzu
• zvoláva z vlastnej iniciatívy alebo na návrh vedenia sekcie, dozornej rady alebo najmenej piatich členov zväzu mimoriadne valné zhromaždenie
• rozhoduje o prijatí nových členov zväzu a o zrušení členstva
• menuje predsedov a členov výborov okrem organizačného výboru.
• členstvo v predstavenstve je nezastupiteľné pri hlasovaní

DOZORNÁ RADA

 

Členovia dozornej rady na roky 2024 až 2025.

Ing. Igor Patráš,  Trendwood – twd, s. r. o., Banská Bystrica,

Ing. Jozef Zajko, IDONA, s.r.o., Bánovce nad Bebravou,

Ing. Jaroslava Königová, J-STROM, s. r. o. Myjava

Ing. Daniel Huliak, KRONOSPAN, s. r. o., Zvolen

Ing. Rudolf Knut, JK Slovakia NÍZKOENERGETICKÉ MONTOVANÉ STAVBY, Lipany

Činnosť dozornej rady

• vyjadruje sa k návrhu účtovnej závierky a k návrhu rozpočtu zväzu
• dohliada na finančné hospodárenie zväzu
• predseda dozornej rady alebo ním poverený člen dozornej rady, má právo zúčastniť sa zasadnutia predstavenstva.
• dozorná rada má právo zvolať mimoriadne zasadnutie predstavenstva, ako i mimoriadne valné zhromaždenie
• pre svoju potrebu vydáva rokovací poriadok dozornej rady
• má právo kontrolovať plnenie prijatých uznesení predstavenstva

SEKRETARIÁT

Kontakt:

Zväz spracovateľov dreva SR
T. G. Masaryka 24
960 53 ZVOLEN
tel.: +421 45 5330 278
mobil.: +421 918 474 987

• PhDr. Peter Zemaník – prezident, peter.zemanik@zsdsr.sk 

• Ing. Zuzana Gaffová, gaffova@zsdsr.sk, Jana Matúšková, info@zsdsr.sk

 

O zväze

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) je dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov na úrovni majiteľov – konateľov spoločností. Je riadnym členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a ABF Slovakia – Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva.

komoda

ZSD SR založilo v roku 1997 šestnásť (16) zakladajúcich spoločností a v súčasnosti združuje ZSD SR viac ako 100 členských spoločností. Všetky súčasné členské spoločnosti ZSD SR sú predstaviteľmi odvetvia spracovania dreva alebo príbuzných odvetví (výrobné alebo obchodné spoločnosti), alebo predstavujú vedecko-výskumný potenciál, svojou činnosťou neznečisťujú životné prostredie a vyvíjajú množstvo proexportných aktivít.

Odborné sekcie ZSD SR:
Drevárska sekcia (DS) ZSD SR,
Nábytkárska sekcia (NS) ZSD SR,
Sekcia dodávateľov technológií a materiálov (SDTM) ZSD SR,
Sekcia drevostavieb (SD) ZSD SR,
Sekcia obchodníkov so slovenským nábytkom (SOSN) ZSD SR.

Členstvo v nadstavbových organizáciách:
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ),  www.ruzsr.sk 
ABF Slovakia – Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva,  www.abfslovakia.sk
Európska federácia výrobcov strojov pre spracovanie dreva (EUMABOIS) s výkonným sídlom v Milanofiori, (www.eumabois.com),
Európsky zväz výrobcov drevostavieb, EFV

 

ČINNOSŤ ZVÄZU

Cieľom Zväzu je vykonávať činnosti v prospech odborných, hospodárskych, právnych a spoločenských záujmov svojich členov, zastupovať ich vo vzťahu k odborárom a ostatným zamestnávateľským zväzom, vláde, parlamentu, zväzom v zahraničí a iným právnickým a fyzickým osobám.

STANOVY ZSD SR

Zväz je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a plne samostatná zamestnávateľská organizácia. Združuje právnické a fyzické podnikateľské subjekty z oblasti spracovania dreva a príbuzných odvetví, prípadne ďalšie právnické a fyzické osoby (viď zákon 83/90 Zb.).
Stanovy vymedzujú charakter, postavenie, programové ciele, úlohy a zásady organizácie Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky.                  

STANOVY ZSD SR VVS 1-2200 90-471-8

PREDSTAVENSTVO

Predstavenstvo zväzu riadi činnosť medzi zasadnutiami valného zhromaždenia, Štatutárnym zástupcom zväzu je prezident.

Členovia predstavenstva zväzu na roky 2024 až 2025:

 1. PhDr. Peter Zemaník,  prezident a GS ZSD SR
 2. Ing. Milan Benco, TATRA TIMBER Logistik, a.s. Banská Bystrica, predseda DS ZSD SR
 3. Mgr. Michal Blizniak, Hranipex, a.s., predseda NS ZSD SR, 
 4. Ing. Roman Chovanec, EXCELLENT CD, s. r. o., Zvolen, predseda SDTM ZSD SR
 5. Mgr. Ľuboš Kolesár, ZELENÁ STAVBA, s. r. o., Košice, predseda SD ZSD SR
 6. Ing. Kvetoslava Dedinská, D-NÁBYTOK ING. KVETOSLAVA DEDINSKÁ, Lučenec, predsedníčka SOSN ZSD SR
 7. Ing. Anton Minďaš, KOLBACH, s. r. o., Studenec
 8. Igor Patráš, jr., Trendwood – twd, s. r. o., Banská Bystrica,
 9. Ing. Pavol Varga, LESAGRO, s. r. o., Pravenec
 10. Ing. Pavol Král, KRÁL, s.r.o., Žilina, predseda SDTM
 11. Ing. Ivana Pittnerová, IDEA NÁBYTOK, Ing. Ivana Pittnerová, Nitra
 12. Ing. Ingrid Benčová, Rettenmeier Tatra Timber, s r. o., Liptovský Hrádok, ;
 13. Ing. Ivan Julínek, SEDIR Konštrukcie, a. s., Nové Zámky
 14. Jozef Gomola, EDEN HAUS, s. r. o., Piešťany
 15. Marian Podhorský, DREVODOM ŽILINA, s. r. o., Žilina

Do právomoci predstavenstva zväzu patrí:

• zvoláva valné zhromaždenie, rozpracováva jeho návrhy a zabezpečuje ich realizáciu
• pre vlastnú potrebu vytvára podpisový poriadok, v rámci ktorého určuje podpisové kompetencie pri hospodárení s finančnými prostriedkami zväzu
• predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti za uplynulý rok a návrh programového vyhlásenia
• po prerokovaní v dozornej rade predkladá valnému zhromaždeniu účtovnú závierku za uplynulý rok a návrh nového rozpočtu a návrh výšky členského príspevku
• menuje a odvoláva generálneho sekretára a stanovuje jeho výšku platu
• usiluje o zmier pri kolízii záujmov jednotlivých členov s plánovaným postupom zväzu
• zvoláva z vlastnej iniciatívy alebo na návrh vedenia sekcie, dozornej rady alebo najmenej piatich členov zväzu mimoriadne valné zhromaždenie
• rozhoduje o prijatí nových členov zväzu a o zrušení členstva
• menuje predsedov a členov výborov okrem organizačného výboru.
• členstvo v predstavenstve je nezastupiteľné pri hlasovaní

DOZORNÁ RADA

 

Členovia dozornej rady na roky 2024 až 2025.

Ing. Igor Patráš,  Trendwood – twd, s. r. o., Banská Bystrica,

Ing. Jozef Zajko, IDONA, s.r.o., Bánovce nad Bebravou,

Ing. Jaroslava Königová, J-STROM, s. r. o. Myjava

Ing. Daniel Huliak, KRONOSPAN, s. r. o., Zvolen

Ing. Rudolf Knut, JK Slovakia NÍZKOENERGETICKÉ MONTOVANÉ STAVBY, Lipany

Činnosť dozornej rady

• vyjadruje sa k návrhu účtovnej závierky a k návrhu rozpočtu zväzu
• dohliada na finančné hospodárenie zväzu
• predseda dozornej rady alebo ním poverený člen dozornej rady, má právo zúčastniť sa zasadnutia predstavenstva.
• dozorná rada má právo zvolať mimoriadne zasadnutie predstavenstva, ako i mimoriadne valné zhromaždenie
• pre svoju potrebu vydáva rokovací poriadok dozornej rady
• má právo kontrolovať plnenie prijatých uznesení predstavenstva

SEKRETARIÁT

Kontakt:

Zväz spracovateľov dreva SR
T. G. Masaryka 24
960 53 ZVOLEN
tel.: +421 45 5330 278
mobil.: +421 918 474 987

• PhDr. Peter Zemaník – prezident, peter.zemanik@zsdsr.sk 

• Ing. Zuzana Gaffová, gaffova@zsdsr.sk, gaffova@zsdsr.sk

O zväze

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) je dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov na úrovni majiteľov – konateľov spoločností. Je riadnym členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a ABF Slovakia – Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva.

komoda

ZSD SR založilo v roku 1997 šestnásť (16) zakladajúcich spoločností a v súčasnosti združuje ZSD SR viac ako 100 členských spoločností. Všetky súčasné členské spoločnosti ZSD SR sú predstaviteľmi odvetvia spracovania dreva alebo príbuzných odvetví (výrobné alebo obchodné spoločnosti), alebo predstavujú vedecko-výskumný potenciál, svojou činnosťou neznečisťujú životné prostredie a vyvíjajú množstvo proexportných aktivít.

Odborné sekcie ZSD SR:
Drevárska sekcia (DS) ZSD SR,
Nábytkárska sekcia (NS) ZSD SR,
Sekcia dodávateľov technológií a materiálov (SDTM) ZSD SR,
Sekcia drevostavieb (SD) ZSD SR,
Sekcia obchodníkov so slovenským nábytkom (SOSN) ZSD SR.

Členstvo v nadstavbových organizáciách:
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ),  www.ruzsr.sk 
ABF Slovakia – Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva,  www.abfslovakia.sk
Európska federácia výrobcov strojov pre spracovanie dreva (EUMABOIS) s výkonným sídlom v Milanofiori, (www.eumabois.com),
Európsky zväz výrobcov drevostavieb, EFV

 

ČINNOSŤ ZVÄZU

Cieľom Zväzu je vykonávať činnosti v prospech odborných, hospodárskych, právnych a spoločenských záujmov svojich členov, zastupovať ich vo vzťahu k odborárom a ostatným zamestnávateľským zväzom, vláde, parlamentu, zväzom v zahraničí a iným právnickým a fyzickým osobám.

STANOVY ZSD SR

Zväz je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a plne samostatná zamestnávateľská organizácia. Združuje právnické a fyzické podnikateľské subjekty z oblasti spracovania dreva a príbuzných odvetví, prípadne ďalšie právnické a fyzické osoby (viď zákon 83/90 Zb.).
Stanovy vymedzujú charakter, postavenie, programové ciele, úlohy a zásady organizácie Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky.                  

STANOVY ZSD SR VVS 1-2200 90-471-8

PREDSTAVENSTVO

Predstavenstvo zväzu riadi činnosť medzi zasadnutiami valného zhromaždenia, Štatutárnym zástupcom zväzu je prezident.

Členovia predstavenstva zväzu na roky 2024 až 2025:

 1. PhDr. Peter Zemaník,  prezident a GS ZSD SR
 2. Ing. Milan Benco, TATRA TIMBER Logistik, a.s. Banská Bystrica, predseda DS ZSD SR
 3. Mgr. Michal Blizniak, Hranipex, a.s., predseda NS ZSD SR, 
 4. Ing. Roman Chovanec, EXCELLENT CD, s. r. o., Zvolen, predseda SDTM ZSD SR
 5. Mgr. Ľuboš Kolesár, ZELENÁ STAVBA, s. r. o., Košice, predseda SD ZSD SR
 6. Ing. Kvetoslava Dedinská, D-NÁBYTOK ING. KVETOSLAVA DEDINSKÁ, Lučenec, predsedníčka SOSN ZSD SR
 7. Ing. Anton Minďaš, KOLBACH, s. r. o., Studenec
 8. Igor Patráš, jr., Trendwood – twd, s. r. o., Banská Bystrica,
 9. Ing. Pavol Varga, LESAGRO, s. r. o., Pravenec
 10. Ing. Pavol Král, KRÁL, s.r.o., Žilina, predseda SDTM
 11. Ing. Ivana Pittnerová, IDEA NÁBYTOK, Ing. Ivana Pittnerová, Nitra
 12. Ing. Ingrid Benčová, Rettenmeier Tatra Timber, s r. o., Liptovský Hrádok, ;
 13. Ing. Ivan Julínek, SEDIR Konštrukcie, a. s., Nové Zámky
 14. Jozef Gomola, EDEN HAUS, s. r. o., Piešťany
 15. Marian Podhorský, DREVODOM ŽILINA, s. r. o., Žilina

Do právomoci predstavenstva zväzu patrí:

• zvoláva valné zhromaždenie, rozpracováva jeho návrhy a zabezpečuje ich realizáciu
• pre vlastnú potrebu vytvára podpisový poriadok, v rámci ktorého určuje podpisové kompetencie pri hospodárení s finančnými prostriedkami zväzu
• predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti za uplynulý rok a návrh programového vyhlásenia
• po prerokovaní v dozornej rade predkladá valnému zhromaždeniu účtovnú závierku za uplynulý rok a návrh nového rozpočtu a návrh výšky členského príspevku
• menuje a odvoláva generálneho sekretára a stanovuje jeho výšku platu
• usiluje o zmier pri kolízii záujmov jednotlivých členov s plánovaným postupom zväzu
• zvoláva z vlastnej iniciatívy alebo na návrh vedenia sekcie, dozornej rady alebo najmenej piatich členov zväzu mimoriadne valné zhromaždenie
• rozhoduje o prijatí nových členov zväzu a o zrušení členstva
• menuje predsedov a členov výborov okrem organizačného výboru.
• členstvo v predstavenstve je nezastupiteľné pri hlasovaní

DOZORNÁ RADA

 

Členovia dozornej rady na roky 2024 až 2025.

Ing. Igor Patráš,  Trendwood – twd, s. r. o., Banská Bystrica,

Ing. Jozef Zajko, IDONA, s.r.o., Bánovce nad Bebravou,

Ing. Jaroslava Königová, J-STROM, s. r. o. Myjava

Ing. Daniel Huliak, KRONOSPAN, s. r. o., Zvolen

Ing. Rudolf Knut, JK Slovakia NÍZKOENERGETICKÉ MONTOVANÉ STAVBY, Lipany

Činnosť dozornej rady

• vyjadruje sa k návrhu účtovnej závierky a k návrhu rozpočtu zväzu
• dohliada na finančné hospodárenie zväzu
• predseda dozornej rady alebo ním poverený člen dozornej rady, má právo zúčastniť sa zasadnutia predstavenstva.
• dozorná rada má právo zvolať mimoriadne zasadnutie predstavenstva, ako i mimoriadne valné zhromaždenie
• pre svoju potrebu vydáva rokovací poriadok dozornej rady
• má právo kontrolovať plnenie prijatých uznesení predstavenstva

SEKRETARIÁT

Kontakt:

Zväz spracovateľov dreva SR
T. G. Masaryka 24
960 53 ZVOLEN
tel.: +421 45 5330 278
mobil.: +421 918 474 987

• PhDr. Peter Zemaník – prezident, peter.zemanik@zsdsr.sk 

• Ing. Zuzana Gaffová, gaffova@zsdsr.sk

• Jana Matúšková, info@zsdsr.sk 

• Jana Matúšková, info@zsdsr.sk 
[/expand] [/expand]

• Jana Matúšková, info@zsdsr.sk 
[/expand]