O zväze

O zväze

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) je dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov na úrovni majiteľov – konateľov spoločností. Je riadnym členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a ABF Slovakia – Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva.

komoda

ZSD SR založilo v roku 1997 šestnásť (16) zakladajúcich spoločností a v súčasnosti združuje ZSD SR viac ako 100 členských spoločností. Všetky súčasné členské spoločnosti ZSD SR sú predstaviteľmi odvetvia spracovania dreva alebo príbuzných odvetví (výrobné alebo obchodné spoločnosti), alebo predstavujú vedecko-výskumný potenciál, svojou činnosťou neznečisťujú životné prostredie a vyvíjajú množstvo proexportných aktivít.

Odborné sekcie ZSD SR:
Drevárska sekcia (DS) ZSD SR,
Nábytkárska sekcia (NS) ZSD SR,
Sekcia dodávateľov technológií a materiálov (SDTM) ZSD SR,
Sekcia drevostavieb (SD) ZSD SR,
Sekcia obchodníkov so slovenským nábytkom (SOSN) ZSD SR.

Členstvo v nadstavbových organizáciách:
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ),  www.ruzsr.sk 
ABF Slovakia – Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva,  www.abfslovakia.sk
Európska federácia výrobcov strojov pre spracovanie dreva (EUMABOIS) s výkonným sídlom v Milanofiori, (www.eumabois.com),
Európsky zväz výrobcov drevostavieb, EFV

 

ČINNOSŤ ZVÄZU

Cieľom Zväzu je vykonávať činnosti v prospech odborných, hospodárskych, právnych a spoločenských záujmov svojich členov, zastupovať ich vo vzťahu k odborárom a ostatným zamestnávateľským zväzom, vláde, parlamentu, zväzom v zahraničí a iným právnickým a fyzickým osobám.

STANOVY ZSD SR

Zväz je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a plne samostatná zamestnávateľská organizácia. Združuje právnické a fyzické podnikateľské subjekty z oblasti spracovania dreva a príbuzných odvetví, prípadne ďalšie právnické a fyzické osoby (viď zákon 83/90 Zb.).
Stanovy vymedzujú charakter, postavenie, programové ciele, úlohy a zásady organizácie Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky.                  

STANOVY ZSD SR VVS 1-2200 90-471-8

PREDSTAVENSTVO

Predstavenstvo zväzu riadi činnosť medzi zasadnutiami valného zhromaždenia, Štatutárnym zástupcom zväzu je prezident.

Členovia predstavenstva zväzu na roky 2020 až 2021:

• Ing. Róbert Lukáč, WHC, s. r. o., Bratislava, 1. viceprezident ZSD SR, predseda SD ZSD SR 
• Ing. Kvetoslava Dedinská, D – NÁBYTOK Ing. Kvetoslava Dedinská,  Lučenec, predsedníčka SOSN ZSD SR
• Ing. Milan Benco, TATRA TIMBER Logistik, a. s., Banská Bystrica, predseda DS ZSD SR                                                      • Michal Blizniak, HRANIPEX, a. s., Sučany, predseda NS ZSD SR
• Ing. Roman Chovanec, EXCELLENT CD, s. r. o., Zvolen, predseda SDTM ZSD SR
• Ing. Pavol Varga (DS), LESAGRO, s. r. o., Pravenec
• Ing. Anton Minďaš (DS), KOLBACH, s. r. o., Studenec
• Ing. Martin Graňák (NS), MATERASSO Slovakia, spol. s r. o., Oravské Veselé
• Miroslav Kulhánek (NS), IW TREND, s. r. o., Bratislava
• Ing. Pavol Král (SDTM), KRÁL, spol. s r. o., Žilina
• Ing. Ivana Pittnerová (SOSN), IDEA NÁBYTOK, Ing. Ivana Pittnerová, Nitra
• Jakub Čajko (SD), TEPORE, s. r. o., Bratislava
• Marian Podhorský (SD), DREVODOM ŽILINA, s. r. o., Žilina
• Martin Michálik, KROVSTAV DOMY, s. r.l o., Hriňová
• PhDr. Peter Zemaník, GS ZSD SR

Do právomoci predstavenstva zväzu patrí:

• zvoláva valné zhromaždenie, rozpracováva jeho návrhy a zabezpečuje ich realizáciu
• pre vlastnú potrebu vytvára podpisový poriadok, v rámci ktorého určuje podpisové kompetencie pri hospodárení s finančnými prostriedkami zväzu
• predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti za uplynulý rok a návrh programového vyhlásenia
• po prerokovaní v dozornej rade predkladá valnému zhromaždeniu účtovnú závierku za uplynulý rok a návrh nového rozpočtu a návrh výšky členského príspevku
• menuje a odvoláva generálneho sekretára a stanovuje jeho výšku platu
• usiluje o zmier pri kolízii záujmov jednotlivých členov s plánovaným postupom zväzu
• zvoláva z vlastnej iniciatívy alebo na návrh vedenia sekcie, dozornej rady alebo najmenej piatich členov zväzu mimoriadne valné zhromaždenie
• rozhoduje o prijatí nových členov zväzu a o zrušení členstva
• menuje predsedov a členov výborov okrem organizačného výboru.
• členstvo v predstavenstve je nezastupiteľné pri hlasovaní

DOZORNÁ RADA

Členovia dozornej rady na roky 2020 až 2021.

• (NS, SDTM)) Ing. Igor Patráš , Trendwood – TWD, s. r. o., Banská Bystrica, predseda DR
• (SOSN) Ing. Jaroslava Königová, J-STORM, s. r. o. Myjava
• (DS) Ing. Daniel Huliak, BUČINA DDD, s. r. o., Zvolen
• (SD) Ing. Lea Ondrejková, WOLF SYSTEMBAU, s. r. o., Zvolen

Činnosť dozornej rady

• vyjadruje sa k návrhu účtovnej závierky a k návrhu rozpočtu zväzu
• dohliada na finančné hospodárenie zväzu
• predseda dozornej rady alebo ním poverený člen dozornej rady, má právo zúčastniť sa zasadnutia predstavenstva.
• dozorná rada má právo zvolať mimoriadne zasadnutie predstavenstva, ako i mimoriadne valné zhromaždenie
• pre svoju potrebu vydáva rokovací poriadok dozornej rady
• má právo kontrolovať plnenie prijatých uznesení predstavenstva

SEKRETARIÁT

• PhDr. Peter Zemaník – generálny sekretár
• Ing. Zuzana Gaffová (MD)
• Jana Matúšková